Faculty and Post-docs

 • Heng Ji

  Heng Ji

  Director

  Master Students

 • Yanda Hu

  Yanda Hu (2019-)

 • Haoran Zhang

  Haoran Zhang (2019-)

 • Lan Jiang

  Lan Jiang (2019-)

  Undergraduate Students

 • Houyi Du

  Houyi Du (2019-)

 • Shuo Gong

  Shuo Gong (2019-)

 • Haoyu Wang

  Haoyu Wang (2019-)

 • Andrew Zhang

  Andrew Zhang (2020-)

  Program Manager & Software Engineer